Hälsosamtalet
Hälsosamtalet

Hälsosamtalet

Hälsosamtalet- grunden till ett ökat välbefinnande på arbetet såväl som i hemmet.

Idag bär arbetsgivaren en stor del av kostnaden för anställdas ohälsa och att lägga ytterligare ansvar på dem kan i första hand verka orimligt. Samtidigt, för att kunna nå verklig effekt, måste de aktörer som har störst chans att påverka ta ett större ansvar. Med Hälsosamtalet ökar chanserna att nå ökat frisktal på arbetsplatsen och kostnaden för insatsen kan dessutom rymmas inom ramen för redan planerad budget .

Tänk er följande: Alex är 38 år och har en högskoleutbildning som gör henne attraktiv på arbetsmarknaden. Tillsammans med sin sambo har hon tre barn och vardagen består till stora delar av att få ihop livspusslet. Alex står inför karriärsbyte och har fått två fina jobberbjudanden. Lönen och förmånerna på de båda jobben är relativt lika men en av arbetsplatserna erbjuder Hälsosamtal vilket innebär att Alex situation som förälder kommer att uppmärksammas. Företaget visar på spetskompetens inom området hälsa och förstår vikten av att ha balans i vardagen kopplat till kraven från arbetsgivaren. För denna insats har företaget köpt in tjänsten från Familjelyftet.

Hälsosamtalet presenteras för Alex redan inledningsvis i intervjun och skapar utrymme för Alex att kunna lyfta de funderingar som rör hennes hälsa och hur föräldraskapet påverkar vardagen och arbetet.

Hälsosamtalet vilar på en digitaliserad tjänst där Alex via företagets intranät kan genomföra en självtest och svara på frågeställningar som i sin tur sammanställs och indikerar på behovet av samtal. Denna tjänst verkar även som en första analys som sedan ligger som grund till utvärderingen i slutet av insatsen. Alex skriver in sina kontaktuppgifter och blir kontaktad av Familjelyftet för konsultation och tidsbokning. Sekretess mellan Alex och hennes arbetsgivare råder i frågor som rör Alex privatliv.

Hälsosamtalet kan också kopplas direkt från Alex utvecklingssamtal där hennes arbetsgivare tar kontakt med Familjelyftet som i sin tur tar kontaktar Alex.

Hälsosamtalet består av tre samtal plus ett uppföljande samtal efter tre månader. Samtalen är av coachande och stöttande karaktär och bygger på att medvetandegöra Alex situation och lyfta de bitar som fungerar och arbetar vidare med dem. Under den tid som Alex har samtal hos Familjelyftet har hon även möjlighet att kontakta Familjelyftet för råd och stöd på avtalade telefontider.

Uppföljningssamtalet består av en utvärdering och en återkoppling till ansvarig chef för att säkerställa att relevant information kommer till kännedom och att ytterligare insatser blir inkopplat om behov visar på det.

Utbildning och marknadsföring Familjelyftet arbetar med kompetensutveckling och riktat stöd till både ledning och medarbetare genom föreläsningar och utbildningar. Syftet är att öka medvetenheten och visa på vinsterna att arbeta med hälsofrämjande insatser på en både en organisatorisk och på en individuell nivå.

Att bygga goda relationer är också avgörande för att metoden ska fungera och av den anledningen bedriver Familjelyftet uppsökande verksamhet. En del i det är inspirationsföreläsningar med möjlighet till kontakt med Familjelyftet i direkt anslutning till föreläsningen.

Arbetsgivare satsar idag tid och resurser på att möta upp arbetsrelaterade besvär hos sina anställda och erbjuder bland annat friskvård i form av bidrag till gymkort. Familjelyftet arbetar för att skapa möjligheter för arbetsgivare att använda samma bidrag för Hälsosamtalet för de anställda som skulle större nytta av det. Samarbete sker även med försäkringsbolag som erbjuder lägre avgifter till bolag och verksamheter som arbetar förebyggande och hälsofrämjande med sin personal.

I paketet ingår: Inspirationsföreläsning 2 timmar, utbildningsdag för ledare 4 timmar, insatsen Hälsosamtal samt råd och stödverksamhet under avtalade tider.

Vi ser företag, ledare och chefer inom privat och offentlig sektor som våra kunder. Vi planerar en chef och ledardialog där vi samlar flera kunder för att berätta om vår tjänst. Vi önskar feedback och ser möjligheter i att vi får en ökad kunskap samt att deltagarna får ett utbyta av varandra.

Ett samarbete sker idag med Umeå Universitet där möjlighet finns att låna lokal och det finns även intresse från forskare att följa vårt arbete. Vi föreläser på Socialt arbete och sprider på så sätt vår idé inför kommande socionomer med förhoppning om att utbilda när behov föreligger.

Grundarna bakom Hälsosamtalet är Familjelyftet som bedrivs av socionomerna Anna-Karin Bäck och Anneli Jonsson. Familjelyftet har lång erfarenhet av familjerådgivning, familjerättsfrågor, utbildning i olika former av föräldrastöd och handledning med arbetsgrupper inom skolan. Familjelyftet erbjuder hälsosamtal till den offentliga och privata sektorn både enskilt och i grupp.